Termes i condicions

Termes i condicions

CONDICIONS ESPECIALS COVID-19 –

El fet de reservar implica l’acceptació de les mesures de prevenció i protecció en vers a la Covid-19 aplicades segons la normativa i adequades a l’establiment. Així com també implica l’acceptació de les possibles limitacions d’accés i/o restriccions en certs serveis i/o espais de l’establiment tals com piscines, restauració i zones comuns.

CONDICIONS DE RESERVA

 • El Càmping Vidrà decidirà si accepta o no una reserva en funció de la disponibilitat, o de manera general, de totes les circumstàncies que puguin afectar les normes de convivència establertes.
 • El Càmping Vidrà es reserva el dret d’admissió o permanència d’acord amb l’article 31 bis de la Llei 13/2002 de turisme de Catalunya. La reserva d’una parcel·la o un allotjament es realitza a títol estrictament personal. En cap cas es pot sub llogar ni cedir la reserva sense el previ consentiment del càmping.
 • No es reserva número de parcel·la o d’allotjament en concret, a la seva arribada se li indicarà quin té assignat. Si té alguna preferència pot indicar-ho en el moment de fer la reserva i ho tindrem en compte.
 • Els menors d’edat han d’anar sempre acompanyats dels seus pares o tutors legals. En cas de desperfectes o mal ús de les instal·lacions els pares o tutors es faran responsables dels costos de reparació.
 • El Càmping Vidrà es reserva el dret de rectificació de possibles tarifes errònies per error informàtic o cobrades al client. En aquest cas, es notificarà al client donant l’alternativa d’acollir-se als ajustaments correctes o d’anul·lar la reserva efectuada sense cap càrrec per al client.
 • El càmping Vidrà es reserva el dret d’expulsar de les seves instal·lacions qualsevol persona que no respecti les normes de convivència, molesti o falti al respecte a altres usuaris o al personal.

Parcel·les

 • El preu inclou la parcel·la per la tenda o caravana o el camping car, l’accés als banys i a les infraestructures del càmping.
 • Només s’accepta l’entrada d’un vehicle per unitat reservada.
 • Les parcel·les són propietat del càmping. No es poden instal·lar balles, tanques o elements fixes. Cal respectar l’herba natural de les parcel.les.
 • El càmping Vidrà es reserva el dret de denegar l’accés al càmping a grups o famílies que es presentin amb un número de membres superior a la capacitat de l’allotjament llogat.

Allotjament

 • Cada allotjament té una capacitat màxima. No es permet l’accés o reserva a un número superior de persones de l’establert per cada allotjament.
 • El Càmping Vidrà es reserva el dret de denegar l’accés al càmping a grups o famílies que es presentin amb un número de membres superior a la capacitat de l’allotjament llogat.
 • Per cada unitat d’allotjament reservada només hi ha una plaça d’aparcament pensada per un cotxe dins el recinte del càmping.
 • Està prohibit fumar a dins dels allotjaments.
 • Els allotjaments estan equipats. Si hi ha algun desperfecte s’ha de comunicar a recepció. Si els desperfectes són causats per incivisme o mal ús de les instal·lacions s’haurà d’abonar l’import de la reparació o element nou.
 • És d’obligat compliment els horaris de silenci i el respecte a l’entorn. Agrairem que no crideu i utilitzeu un to baix per respecte a la resta d’usuaris.

RESERVA DE GRUP

 • Es considera reserva de grup qualsevol reserva de més de 4 parcel·les o allotjaments realitzada per una o varies persones, de forma coordinada, amb identitat de motivació i dates de reserva.
 • Per sol·licitar una reserva de grup, sempre s’haurà de contactar amb el Càmping per correu electrònic indicant el número de persones i dates.
 • El càmping Vidrà es reserva el dret d’acceptar o no la sol·licitud en funció de les disponibilitat i les característiques del grup.
 • En cap cas es faran reserves a grups d’esplai, caus o casals d’estiu, o grups de menors si no van acompanyats dels seus pares.
 • L’acceptació d’una reserva de grup estarà vinculada a l’acceptació i signatura de tots els membres d’un contracte de grup.
 • Els presents termes i condicions regiran en reserves de grup només en allò que no estigui expressament previst al contracte de reserva de grup.

 TARIFES I IMPOSTOS MUNICIPALS D’ESTADA

 • Els imports estan indicats en Euros (€) amb IVA inclòs.
 • L’import de l’impost municipal d’estada és de 0,50€ per persona major de 16 anys i nit, amb un màxim de 7 nits. Si per llei aquest impost es veiés modificat s’aplicarà la nova llei vigent.

CONDICIONS DE PAGAMENT

 • Per formalitzar la reserva caldrà fer paga i senyal per l’import que s’indiqui en cada cas. Aquest import es calcularà en funció de les dates de la reserva i el seu import.
 • Si la paga i senyal no s’efectua dins el termini establert la reserva quedarà totalment anul·lada. El càmping Vidrà no està obligat a comunicar als clients l’anul·lació.
 • La resta de l’import del total de l’estada es farà a l’arribada al càmping.

CANCEL·LACIÓ I MODIFICACIÓ

Modificació de la reserva

El client podrà sol·licitar canvis en les seves estades al càmping (dates i/o tipus d’allotjament) mitjançant la sol·licitud per escrit al càmping a través de correu electrònic ([email protected]), que serà atesa en funció de la disponibilitat i possibilitats del càmping. En l’absència de canvis, el client haurà d’efectuar la seva estada d’acord amb les condicions inicials de la reserva o anul·lar-la conforme a les condicions de cancel·lació.

Es donarà resposta a tota petició en funció de la disponibilitat i les tarifes en vigor.

Prestacions no utilitzades

L’entrada al càmping amb demora o la sortida anticipada, per causes no imputables al càmping, no podran donar lloc a cap tipus de devolució.

En cas de no presentació, es procedirà a cancel•lar la reserva amb les despeses corresponents.

Cancel·lació per part del Càmping Vidrà

En cas de cancel·lació per causa imputable al Càmping Vidrà, l’estada serà totalment reemborsada. No obstant, aquesta cancel·lació no podrà donar lloc al pagament de danys i perjudicis.

No donarà dret a cap reemborsament la cancel·lació de l’estada per causes de força major.

Cancel·lació per part de l’usuari/campista

 • Fins a 8 dies abans de l’entrada dels clients es retornarà l’import del pagament a compte
 • En cas de cancel·lació dins els 7 dies anteriors a la data d’arribada del client les despeses de cancel·lació serà del 100% del pagament a compte.

L’ESTADA

Arribada

 • Totes les persones que s’allotgen al Càmping Vidrà s’hauran de registrar a recepció. És obligatori presentar el carnet d’identitat o passaport de tota persona d’edat a partir de 14 anys.
 • L’horari de recepció és de 9h a 21h. Qualsevol persona que vulgui fer l’entrada fora d’aquest horari ho haurà de comunicar en el moment de fer la reserva.

Parcel.les l’hora d’entrada serà a partir de les 11h. Es demanarà el pagament anticipat de l’estada.

Respecte els allotjaments l’hora d’accés serà a partir de les  17h00.

Es demanarà el pagament anticipat de l’estada en aquells casos en què no s’hagi realitzat prèviament.

A l’entrega de les claus es demanarà dipositar una fiança de 100€ que serà retornada al finalitzar l’estada.

 • La fiança respondrà en cas de manca de neteja, desperfectes, impagaments, etc.

Durant l’estada

El càmping declina tot tipus de responsabilitat en cas d’incidència relacionada amb la responsabilitat civil del campista. Tots els clients han d’acceptar el reglament intern. Cada campista titular de l’allotjament és responsable de les molèsties i perjudicis causats per les persones i/o gossos que l’acompanyen o si venen al càmping a visitar-los.

Càmping Vidrà es reserva el dret de desallotjar a les persones que incompleixin les regles internes de bona convivència i higiene sense dret de devolució del preu.

Sortida

 • Allotjaments:el dia de la sortida indicada en el contracte, l’allotjament s’haurà de deixar lliure abans de les 11h00 del matí i s’haurà d’entregar en perfecte estat de neteja i amb verificació d’inventari. Serà a càrrec del campista el valor dels objectes trencats i deteriorats, així com la reparació de les infraestructures, si fos necessari. La fiança es retornarà al final de l’estada descomptant les indemnitzacions pertinents, amb factura justificada, per els possibles desperfectes constatats en la verificació realitzada a la sortida.
 • Parcel·les:el dia de la sortida indicada en el contracte, l’allotjament s’haurà de deixar lliure abans de les 12h00 del matí i s’haurà d’entregar en perfecte estat de neteja.
 • En cas de sortir més tard de l’hora límit indicada, es podria facturar un dia addicional segons els preus vigents de la nit.

GOSSOS

 • Els gossos estan permesos a la zona d’acampada del càmping si es compleixen els següents punts de conducta i respecte:
 • Hauran de ser de races no perilloses
 • Disposar de la cartilla de vacunacions en regla i vigent
 • Hauran d’estar lligats i controlats en tot moment. No poden anar per lliure pel càmping.
 • S’han de portar a fer les seves necessitats fora del recinte del càmping. En tot cas, dins el recinte , els propietaris hauran de recollir els excrements dels seus animals i dipositar-los als contenidors del pàrking de l’entrada del recinte.
 • No podran envair les parcel.les dels altres campistes.
 • No poden entrar al bar, serveis i piscina.

RESPONSABILITAT DEL CÀMPING VIDRÀ

El client reconeix expressament que el càmping Vidrà no podrà ser considerat responsable per la comunicació per part dels seus socis o tercers d’informació falsa que estigui recollida en els catàlegs o a la pàgina web del càmping. Especialment les fotografies de presentació, les classificacions, les activitats, l’oci, els serveis i les dates d’obertura. Les fotografies i els textos utilitzats en el catàleg o en la pàgina web del càmping no tindran caràcter contractual, només són de caràcter indicatiu.

PROTECCIÓ DE DADES

L’informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incorporades en un fitxer el responsable del qual és Càmping Vidrà, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i comunicar-li informació relacionada amb Càmping vidrà que pogués ser del seu interès. Càmping vidrà es compromet al ús exclusiu de les dades, recavades mitjançant aquest formulari, per la finalitat esmentada anteriorment. L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades persones recavades mitjançant la lectura de la present clàusula. L’enviament d’aquesta reserva implica l’acceptació de les clàusules exposades. Si desitja fer ús del drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els terminis que estableix el Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril (RGPD), de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pot fer-ho en la següent adreça: Avda. Rhode, 32 17480-Roses